Haarverzorgings producten webshop | Kapper benodigdheden
0

Hartelijk welkom

×

Registration

Profile Informations

Login Datas

or login

First name is required!
Last name is required!
First name is not valid!
Last name is not valid!
This is not an email address!
Email address is required!
This email is already registered!
Password is required!
Enter a valid password!
Please enter 6 or more characters!
Please enter 16 or less characters!
Passwords are not same!
Terms and Conditions are required!
Email or Password is wrong!

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Kapperknallers.nl. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer 61774499. Kapperknallers.nl is een onderdeel van Style Retail B.V.  ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Meppel ook onder nummer 61774499.

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding van Kapperknallers.nl onderdeel van Style Retail  B.V.

Artikel 2. CONSIDERANS.

Verkoper heeft al zijn huidige en toekomstige vorderingen jegens de opdrachtgever, voortvloeiende uit met hem gesloten overeenkomsten terzake (groot)handel in kappersartikelen, make-up, haarwerken en/of aanverwante activiteiten als educatie op het gebied van uiterlijke verzorging alsmede kapsaloninrichting, gecedeerd aan Kappersgroothandel Drenthe B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Gieten tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt medegedeeld. Ingevolge deze cessie kunnen bedoelde vorderingen uitsluitend bevrijdend betaald worden door betaling op bankrekeningnummer NL26  RABO 0300 0513 36 ten name van Style Retail B.V. onder vermelding van het factuurnummer. De opdrachtgever kan derhalve uitsluitend bevrijdend betalen aan Style Retail B.V. en betaling aan verkoper bevrijdt de klant aldus niet van haar betalingsverplichtingen jegens Style Retail B.V. Op verzoek van de klant zal een door verkoper gewaarmerkt uittreksel van de akte van cessie ter beschikking gesteld worden.

Artikel 3. Aanbod en Aanvaarding.

1.Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.
2.Indien een aanbieding van verkoper een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3.Verkoper geeft op haar websites en drukwerk een zo volledig mogelijke omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door koper mogelijk te maken. Wanneer verkoper daarbij gebruik maakt van afbeeldingen, dan vormen deze een waarheidsgetrouwe weergave van de artikelen. Kennelijke vergissingen of fouten alsmede geringe afwijkingen van de geleverde artikelen ten opzichte van de weergegeven aanbiedingen binden verkoper niet en geven koper geen aanspraak op ontbinding en/of schadevergoeding.

Artikel 4. Levertijden.

1.Overeengekomen levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient koper derhalve verkoper schriftelijk in gebreke te stellen.
2.Aflevering vindt plaats op het door koper opgegeven adres. Na aflevering op dit adres gaat het risico over op koper en is verkoper niet langer aansprakelijk voor vermissing, beschadiging en andere schadeoorzaken. Is koper inmiddels verhuisd of is het adres anderszins niet correct dan komt e.e.a. voor risico van koper en komen de eventuele extra afleverkosten voor diens rekening.

Artikel 5. Reclames.

1. Koper is verplicht de producten onmiddellijk na aflevering nauwkeurig te inspecteren. Klachten moeten uiterlijk binnen acht dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper worden gemeld op straffe van verval van rechten. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen deze termijn geconstateerd hadden kunnen worden, moeten onmiddellijk na constatering, doch uiterlijk 6 weken na aflevering van de producten schriftelijk aan verkoper worden gemeld op straffe van verval van rechten.
2. Na het constateren van enig gebrek is de koper verplicht om het gebruik, de bewerking, de verwerking van de betreffende producten onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van verdere schade.
3. Het staat koper niet vrij de producten te retourneren voordat verkoper daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor verkoper.
4. Indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd en genoegzaam is aangetoond dat de producten niet beantwoorden aan hetgeen ter zake is overeengekomen, heeft verkoper de keus de ondeugdelijke gebleken producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten hetzij de koopprijs te restitueren.

Artikel 6. Aansprakelijkheid.

1. De aansprakelijkheid van verkoper uit hoofde van niet of niet-tijdige levering of gebreken aan de geleverde producten is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende producten.
2. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade en/of gederfde winst.
3. De in de voorgaande leden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van de bestuurder van verkoper of haar leidinggevende ondergeschikten.
4. Verkoper is in geen geval aansprakelijk voor schade, veroorzaakt door het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken. Dit geldt eveneens voor schade veroorzaakt door computervirussen en onderscheppingen van datatransmissies van e-mail verkeer.

Artikel 7. Betaling.

1. Betaling dient te geschieden vooraf door i-deal of per bank vooraf. levering geschiet niet voordat de betaling is ontvangen.
 

 Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud.

Geleverde producten blijven het eigendom van de verkoper totdat zij volledig zijn betaald. De koper is tot dat tijdstip slechts gerechtigd die producten te vervreemden of te verwerken, indien die handeling behoort tot de normale uitoefening van zijn bedrijf, tenzij de verkoper hem dat recht ontzegt na het verstrijken van de betalingstermijn of de koper in staat van faillissement is verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 9. Garantie

1.Op de door verkoper geleverde artikelen is uitsluitend een expliciete garantie van toepassing, indien en voor zover deze wordt gegeven door de producent van de geleverde producten.
2.De eventuele garantie is niet van toepassing, indien de geleverde producten zijn beschadigd of anderszins niet (meer) voldoen aan de in redelijk daaraan te stellen eisen als een gevolg van onheus gebruik danwel opzet of grove schuld aan de zijde van koper. Ook in geval er slechts sprake is van normale slijtage kan geen beroep worden gedaan op de garantiebepaling.

Artikel 10. Persoonsgegevens

De door koper verstrekte persoonsgegevens zullen door verkoper worden verwerkt en opgenomen in een bestand. Zij zal zich bij de verwerking en het gebruik van deze gegevens houden aan de geldende privacy wetgeving en een eventueel door haar opgestelde privacy verklaring.

Artikel 11. Geschilbeslechting.

Elk geschil tussen verkoper en koper zal worden beslecht door de bevoegde rechter  voor zover niet anders door de wet dwingendrechtelijk voorgeschreven.

Artikel 12. Toepasselijk recht.

Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.

Winkelwagen

U heeft geen producten in uw winkelwagen.